Brand

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen

Het Bunker Museum Terschelling maakt deel uit van Stichting Bunkerbehoud Terschelling. Stichting Bunkerbehoud Terschelling is aangemerkt als een culturele ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Voor verdere informatie over ANBI’s wordt verwezen naar de website van de Belastingdienst.

Statutaire naam: Stichting Bunkerbehoud Terschelling
Mede bekend als: Bunker Museum Terschelling
KvK: 60158697
Fiscaal registratienummer (RSIN): 8537.88.479
Correspondentie adres: Noord Midslandweg 39, 8891 JG  Midsland Terschelling. secretariaat@bunkersterschelling.nl 

Statutaire doelstelling

De statutaire doelstelling van Stichting Bunkerbehoud Terschelling betreft – samengevat – het restaureren, schoonmaken, en behouden van, en het verzamelen van informatie en het geven van informatie aan belangstellenden over erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog op Terschelling. Hier vindt u een integrale weergave van de statuten van Stichting Bunkerbehoud Terschelling. 

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van de Stichting Bunkerbehoud Terschelling is als volgt:

  • J.G. Spanjer – Voorzitter
  • R.S. Knop – Secretaris
  • J.R.N. van der Wal – Penningmeester
  • M.J. Bolhuis – Algemeen bestuurslid
  • A.C. Zeijlemaker – Algemeen bestuurslid
  • K. Weterings – Algemeen bestuurslid

Het bestuur is onbezoldigd. Er is geen sprake van andere beleidsbepalende personen. Stichting Bunkerbehoud Terschelling heeft geen dienstbetrekkingen met personen en vertrouwt volledig op de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers die zich allen onbezoldigd en vrijwillig inzetten voor het realiseren van de doelstellingen en ambities van Stichting Bunkerbehoud Terschelling.

Beleidsplan en recente activiteiten

Na decennia verscholen te zijn geweest onder zand en bos, herstelt Stichting Bunkerbehoud Terschelling sinds haar oprichting de bunkers, installaties en stellingen behorende tot de voormalige ‘Tigerstelling’ op Terschelling. De Tigerstelling omvat een oppervlakte van ong. 7 hectare, waarvan Stichting Bunkerbehoud Terschelling op basis van een langdurig erfpachtcontract met de grondeigenaar Staatsbosbeheer ong. 3 hectare in erfpacht heeft verworven. Op de Tigerstelling waren zo’n 85 bunkers gesitueerd. De Tigerstelling is gedurende de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter aangelegd, mede als onderdeel van de zg. Atlantikwall, met als voornaamste doel om als centrale radarpost te fungeren voor de onderschepping van geallieerde vliegbewegingen tussen Engeland en bezet gebied in Europa.

Stichting Bunkerbehoud Terschelling onderhoudt het aan haar in erfpacht en beheer gegeven deel van de Tigerstelling, dat vrij toegankelijk is voor publiek. Stichting Bunkerbehoud Terschelling heeft verder vele op de Tigerstelling aanwezige bunkers, waaronder de voormalige kantinebunker dat nu fungeert als Informatiecentrum en de centrale commandobunker “Bertha”, gerestaureerd en teruggebracht in hun originele staat. Enkele bunkers die tegen betaling kunnen worden bezocht zijn ingericht met specifieke, waardevolle exposities die de beleving van de Tweede Wereldoorlog op Terschelling vanuit verschillende maatschappelijk relevante invalshoeken belichten. Stichting Bunkerbehoud Terschelling organiseert verder tegen betaling door vrijwilligers gegeven rondleidingen over de Tigerstelling en in specifieke bunkers waarin de historie en de werking van de Duitse bunkerbouw, de werking van radar en de Tigerstelling worden toegelicht en achtergrondinformatie wordt gegeven over de periode ten tijde van de Tweede Wereldoorlog op Terschelling. Stichting Bunkerbehoud Terschelling entameert zelf, en ondersteunt anderen bij lokale initiatieven op Terschelling op het gebied van natuurbehoud en het in herinnering houden van de verschrikkelijke gevolgen van gewapend conflict. Stichting Bunkerbehoud Terschelling wordt verder financieel ondersteund door een brede schare vrienden en donateurs. Voor een integrale weergave van het vigerende Beleidsplan van de Stichting Bunkerbehoud Terschelling klikt u hier.

Via de Facebookpagina van Stichting Bunkerbehoud Terschelling wordt regelmatig verslag gedaan van recente activiteiten en werkzaamheden. Klik hier voor het meest recente, integrale verslag van werkzaamheden en activiteiten.

Financiële verantwoording

Stichting Bunkerbehoud Terschelling genereert haar revenuen voornamelijk door middel van het heffen van toegangsgelden voor toegang tot het Informatiecentrum en enkele, specifiek ingericht expositiebunkers en door het geven van rondleidingen. Daarnaast ontvangt Stichting Bunkerbehoud Terschelling donaties van haar vaste schare van ‘vrienden’ en donateurs. Stichting Bunkerbehoud Terschelling heeft voor enkele specifieke deelprojecten incidenteel subsidies ontvangen. De revenuen die door toegangsgelden, rondleidingen en ontvangen donaties worden gegenereerd, worden geheel aangewend voor het voldoen van lopende kosten (zoals onder meer erfpachtcanon, belastingen, verzekeringen, energie), het onderhoud van het in erfpacht verworven terrein van de Tigerstelling, investeringen in verdere renovatie en restauratie, de uitbreiding van de collectie relevante objecten en ter reservering voor toekomstige grootschalige investeringen. Klik hier voor de meest recente jaarrekening.

Documenten


Het bunkerproject op Terschelling wordt mede mogelijk gemaakt door:
sponsors Bunker project Terschelling De volgende personen of bedrijven hebben een donatie gedaan aan Stichting Bunkerbehoud Terschelling:
Donateurs Stichting Bunkerbehoud Terschelling Donateurs Stichting Bunkerbehoud Terschelling
Copyright 2017- 2024 - Stichting Bunkerbehoud Terschelling | vormgeving sponsors